$Όσο το διαδίκτυο, οι υπολογιστές και γενικότερα οι ηλεκτρονικές συσκευές επεκτείνονται και επειρεάζουν τη ζωή μας, τόσες περισσότερες λέξεις θα δημιουργούνται με το πρόθεμα e- (συντόμευση του electronic = ηλεκτρονικός) μπροστά τους. Ήδη έχουν δημιουργηθεί κάμποσες λέξεις με το e- μπροστά, αρκετές από τις οποίες έχουν ενσωματωθεί, περισσότερο ή λιγότερο, στο καθημερινό μας λεξιλόγιο, όπως e-mail, e-book, e-shop, ενώ κάποιες άλλες έχουν δημιουργηθεί πρόσφατα όπως e-society (ηλεκτρονική κοινωνία), e-voting (ηλεκτρονική ψυφοφορία), e-government (ηλεκτρονική κυβέρνηση κ.ά. Θα πρέπει με κάποιον τρόπο αυτές οι λέξεις να αποδοθούν στη γλώσσα μας.
Έχουν προταθεί κατά καιρούς διάφορες λύσεις γι’αυτό το πρόβλημα. Η μία είναι να χρησιμοποιούμε αυτούσιο το e- (ι-), αλλά αυτό είναι και ασύμφωνο με τη γλώσσα μας και επίσης μπορεί να μπερδευτεί με το άρθρο. Η άλλη λύση για την απόδοση είναι η χρήση του ηλ-, ως ελληνκή συντομογραφία για το «ηλεκτρονικός». Αλλά και αυτή η πρόταση δημιουργεί προβλήματα. Πρώτων αυτό το ηλ, όταν ενώνεται με λέξεις που ξεκινούν από σύμφωνω μπορεί να τις κάνει δυσκολοπρόφερτες και δεύτερον, η γλώσσα μας δε χρησιμοποιεί αυτό το πρόχειρο σύστημα με τα ενωτικά όπως στα αγγλικά, αλλά κανονικές σύνθετες λέξεις. Γι’αυτό και διατυπώθηκε η λύση της χρήσης του εύχριστου προθέματος ηλε-, η συντομογραφία του «ηλεκτρονικός», ελληνικότατα. Το ανακάλυψα στο ιστολόγιο του
Νίκου Σαραντάκου,αν και ο πραγματικός του δημιουργός είναι ο
Γιάννης Χάρης.Γενικά, η χρήση του είναι πολύ απλή και μπορεί ν’αντικαταστήσει το e- ή το ολόκληρο «ηλεκτρονικός». Τοποθετείτε αυτούσιο μπροστά από κάθε ηλεκτρονικοτροποποιητέα λέξη, π.χ. ηλεκατάστημα, εκτός αν αυτή η λέξη ξεκινά από ε, τότε φεύγει το ένα απ’τα δύο ε για να μη δημιουργείτε χασμωδία π.χ. ηλέκδοση.
Ακόμα η χρήση του δεν έχει γίνει ευρέως διαδεδομένη. Όμως καλό θά’ταν να το χρησιμοποιούσαμε περισσότερο. Εγώ ήδη το υιοθέτησα και το χρησιμοποιώ, όπως και αρκετοί άλλοι. Αρχίζετε να το υιοθετείτε στο λεξιλόγιό σας όλο και περισσότερο, και στο τέλος θα γίνει συνήθεια.
Παρακάτω παραθέτο έναν κατάλογο ηλελέξεων από το ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου:

e-accessibility ηλεπροσβασιμότητα

e-administration ηλεδιοίκηση

e-auction ηλεπλειστηριασμός

e-bank ηλετράπεζα

e-banking ηλετραπεζική

e-book ηλεβιβλίο

e-bookshop ηλεβιβλιοπωλείο

e-business ηλεπιχειρείν

e-card ηλεκάρτα

e-chat ηλεσυζήτηση

e-clearance ηλεκκαθάριση

e-commerce ηλεμπόριο

eCommunications . ηλεπικοινωνίες

e-community ηλεκοινότητα

e-conference ηλεδιάσκεψη

eConvention ηλεσυνέδριο

e-democracy ηλεδημοκρατία

e-document ηλέγγραφο

e-economy ηλεοικονομία

e-education ηλεκπαίδευση

eEurope ηλΕυρώπη

e-forms ηλέντυπα

e-gateway ηλεπύλη

e-goverment ηλεδιακυβέρνηση

e-income ηλεεισόδημα

eInitiatives ηλεπρωτοβουλίες

e-learning ηλεμάθηση

e-letter ηλεγράμμα

e-library ηλεβιβλιοθήκη

e-list ηλεκατάλογος

e-magazine ηλεπεριοδικό

e-mail ηλεταχυδρομείο, ηλεμήνυμα

email address ηλεδιεύθυνση

e-mailbox ηλεθυρίδα

e-market ηλεαγορά

e-marketing ηλεμάρκετινγκ

e-money ηλεχρήμα

e-museum ηλεμουσείο

e-news ηλεειδήσεις

e-procurement ηλεπρομήθειες

eProfessions ηλεπαγγέλματα

e-purchases ηλεαγορές

e-revolution ηλεπανάσταση

eSafety ηλεασφάλεια

e-science ηλεπιστήμη

e-services ηλεϋπηρεσίες

e-shop ηλεκατάστημα

e-skills ηλεδεξιότητες

e-society ηλεκοινωνία

e-solution ηλελύση

e-stock ηλεαποθέματα

e-strategy ηλεστρατηγική

e-submission ηλεϋποβολή

e-system ηλεσύστημα

e-text ηλεκείμενο

e-translation ηλεμετάφραση

e-vote ηλεψήφος

eWork ηλεργασία

Εντούτοις, μερικές λέξεις που έχουν ενσωματωθεί βαθιά στη γλώσσα μας, όπως το ιμέιλ, ίσως παραμείνουν ως έχουν, αν και θα μπορούσε η συγκεκριμένη λέξη ν’αποδοθεί ως ηλεταχυδρομείο, ηλεμήνυμα ή ηλεαλληλογραφία, ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης της. Αυτό δεν πειράζει, αν δηλαδή παραμείνουν ελάχιστες λέξεις όπως είναι με την αρχική τους μορφή, είναι όμως ενοχλητικό να υπάρχει μπροστά από ελληνικές λέξεις ένα ι-, είναι σαν να κάνουμε μία αμερικανολαγνική, μιμητική αντιγραφή.
Γι’αυτό, ναι στο ηλε-, όχι στο e-!

Advertisements